Upravno vijeće

Upravno vijeće Festivala

Ustanovom upravlja upravno vijeće koje ima pet članova, od kojih predsjednika i tri člana imenuje Gradsko vijeće Grada Pule, a jednog člana iz svojih redova većinom glasova biraju stručni djelatnici ustanove, odnosno umjetničko osoblje. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Predsjednik Upravnog vijeća ima sljedeća prava i dužnosti:

- saziva i rukovodi sjednicom Upravnog vijeća
- otvara sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje broj članova radi pravovaljanog odlučivanja ,
- predlaže dnevni red sjednice i brine se da se sjednica odvija prema prihvaćenom dnevnom redu,
- upozorava članove Upravnog vijeća kao i osobe koje su nazočne na sjednici da se pridržavaju dnevnog reda,
- može udaljiti svaku osobu koja narušava red na sjednici,
- brine se da se podneseni prijedlozi rasprave tijekom sjednice,
- utvrđuje jasne i određene prijedloge i daje ih na glasovanje,
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja,
- brine se da se o radu sjednice vodi zapisnik,
- brine se da se u radu Upravnog vijeća poštuju odredbe zakona i općih akata,
- potpisuje opće akte i odluke koje donosi Upravno vijeće,
- brine o izvršavanju odluka i zaključaka Upravnog vijeća,
- obavlja i druge poslove sukladno odredbama Statuta i ovog Poslovnika.

Ravnatelj i umjetnički ravnatelj Festivala ne mogu biti imenovani, odnosno izabrani za člana Upravnog vijeća, no mogu na poziv predsjednika sudjelovati u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće kojeg čine: predsjednica Jasna Jaklin Majetić, te članovi: Vesna Sajić, Amra Pende, Tamara Brščić i Ivan Nekić.

Pratite nas na društvenim mrežama

Facebook YouTube Twitter

Partner festivala