Festivalsko vijeće

Festivalsko vijeće

Stručno-savjetodavno tijelo Festivala je Festivalsko vijeće.

Festivalsko vijeće donosi program i financijski plan Festivala i prati njegovo ostvarivanje.

Festivalom rukovodi ravnatelj Javne ustanove Pula Film Festival, koja obavlja organizacijske, administrativno-stručne, financijske, tehničke i druge poslove u vezi s radom, djelovanjem i organiziranjem Festivala.

Festivalski filmski program i stručne programske publikacije, te web stranicu Festivala stručno vodi umjetnički ravnatelj Festivala.
Umjetničkog ravnatelja Festivala imenuje ministar kulture na vrijeme od dvije godine.

Umjetnički ravnatelj Festivala predlaže Festivalskom vijeću filmski program Festivala, osmišljava i u suradnji s ravnateljem Javne ustanove Pula Film Festival provodi umjetničku i programsku politiku Festivala, te međunarodnu suradnju.

Ravnatelj Javne ustanove Pula Film Festival predlaže Festivalskom vijeću financijski plan Festivala i odgovoran je za njegovo izvršenje.

Festivalsko vijeće:
- donosi program i financijski plan Festivala i prati njegovo ostvarivanje.
- na prijedlog umjetničkog ravnatelja/ice Festivala, imenuje članove i predsjednika Ocjenjivačkog suda,
- obavlja i druge poslove sukladno Pravilniku i ovom Statutu Festivala.

Članovi Festivalskog vijeća po položaju su:
– ministar kulture koji je ujedno i predsjednik Vijeća,
– župan Istarske županije,
– gradonačelnik Grada Pule,
– ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra,
– ravnatelj Hrvatske radiotelevizije ili osoba koju on imenuje,
– predsjednik Društva hrvatskih filmskih redatelja,
– predsjednik Hrvatskog društva filmskih djelatnika,
– umjetnički ravnatelj Festivala i
– ravnatelj Javne ustanove Pula Film Festival.

Po jednoga člana Festivalskog vijeća imenuju ministar kulture, župan Istarske županije i gradonačelnik Grada Pule.

Sjednice Festivalskog vijeća saziva predsjednik Vijeća.

Sjednice Festivalskog vijeća priprema predsjednik Vijeća u dogovoru s nadležnim službama i Organizatorom.

Sjednica Vijeća može se prema potrebi sazvati na zahtjev jedne trećine članova Vijeća ili ministra kulture.

Sjednica se održava ako je nazočna većina članova Vijeća.

Svoje odluke i zaključke Vijeće donosi većinom glasova nazočnih članova Vijeća.

Pratite nas na društvenim mrežama

Facebook YouTube Twitter

Partner festivala