Obavijesti

Obavijesti

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja kao privatna osoba te sa njim povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe istovremeno s obnašanjem dužnosti, u tom gospodarskom subjektu:

obavlja upravljačke poslove  ili

je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno kapitalu sljedećih gospodarskih s više od 0,5%.

Ugovori sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su.

Pula Film Festival kao javni naručitelj objavljuje da sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi stavku 1. i 3. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti sa kojima Pula Film Festival kao naručitelj ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi.

Pratite nas na društvenim mrežama

Facebook YouTube Twitter

Partner festivala